Nguyên Liệu Tre Trúc

Tre Trúc Thành Phát (Thicongtretruc.com.vn) cung cấp các nguyên liệu tre trúc, tre nứa, tầm vông, dây mây tự nhiên,… Liên hệ Tre Trúc Thành Phát qua: 070.305.9999